0


Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Dokument ten jest automatycznym tłumaczeniem oryginalnego dokumentu na język hiszpański na stronie https://www.esphouses.es/contacto/proteccion-datos/, dokumentu ważnego z punktu widzenia prawa.

Odpowiedzialny za leczenie:

GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL
CIF: B54095187De
Avda.Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
E-mail: [email protected]
Telefon: + 34 966 284 737

CEL

W jakim celu traktujemy Twoje dane osobowe?

W GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL (dalej ESPHOUSES) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, powiadom użytkowników:

jeśli jesteś klientem ESPHOUSES traktuje informacje, które nam przekazujesz, aby zapewnić Ci żądaną usługę i dokonać rozliczenia. Dostarczone dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymany zostanie stosunek handlowy lub przez lata konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny.

Jeśli nie jesteś klientem ESPHOUSES, traktujemy informacje, które nam przekazujesz, aby wysyłać Ci informacje związane z naszymi nieruchomościami w dowolny sposób (pocztą, e-mailem lub telefonicznie) i zapraszać na imprezy organizowane przez firmę. Podane dane będą przechowywane, dopóki nie zażądasz zaprzestania działalności. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje obowiązek prawny.

W obu przypadkach masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy ESPHOUSES przetwarza twoje dane osobowe, dlatego masz prawo dostępu do twoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub żądania ich usunięcia, gdy dane nie są już potrzebne do celów, które Zostały odebrane.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 ESPHOUSES informuje, że przekazane dane uwzględniające dane osobowe zostaną włączone do naszych systemów informatycznych w celu zarządzania nimi.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają, w każdym przypadku, na prawdziwość, dokładność, ważność, autentyczność, trafność i nienadmierność dostarczonych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich należytej aktualizacji.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przyjęła poziomy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymagane prawem i zainstalowała wszelkie środki i środki techniczne, jakimi dysponuje, zgodnie ze stanem technologii, aby uniknąć utraty, niewłaściwego użycia, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu oraz kradzieży podanych Danych osobowych, w celu zapewnienia prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych zawartych w pliku.

W żadnym wypadku nie będą one wykorzystywane do różnych celów ani przekazywane stronom trzecim. ESPHOUSES jest wyraźnie przeciwstawiony „spamowi”, więc w żadnym wypadku nie będziesz wykorzystywać danych osobowych do wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych bez Twojej zgody.

Informacje przesyłane pocztą elektroniczną lub innymi środkami elektronicznymi będą niezbędne do zarządzania Twoją prośbą.

Będą to jednak osoby, które zostały wyraźnie zaakceptowane lub upoważnione przez odbiorców zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 21.2 ta sama ustawa, w brzmieniu nadanym przez pierwszy przepis końcowy nowej ogólnej ustawy o telekomunikacji.

Użytkownik ma poufność i obowiązek zachowania tajemnicy przez wszystkich, którzy przetwarzają dane w imieniu i na ich rzecz. Niezależnie od powyższego użytkownik jest świadomy możliwości, że bezpieczeństwo komunikacji w sieci nie będzie niezniszczalne.

Terminy lub kryteria zatrzymywania danych:

Będziemy przechowywać Twoje dane w naszych systemach informatycznych, dopóki nie zażądasz ich usunięcia.

USTAWODAWSTWO

Jaka jest legalność przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja wyraźna zgoda na naszą Politykę ochrony danych.

Obowiązek podania danych:

Wymagane informacje są minimum niezbędnym do osiągnięcia celu opisanego powyżej.

Jeśli któreś z obowiązkowych danych nie zostaną uzupełnione, uniemożliwi to wykonanie żądanego procesu, co uniemożliwi dostęp do produktów i usług oferowanych przez ESPHOUSES.

Kiedy uważa się, że upoważniłem ESPHOUSES do przetwarzania moich danych?

Od momentu przesłania nam swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych lub wysłanie wiadomości e-mail, wyraźnie upoważniasz nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach opisanych na początku każdego formularza i / lub w niniejszym Polityka ochrony danych.

ODBIORCY

Co odbiorcami danych:zostaną

Informacje podane na stronie internetowej będą ściśle poufne inie będą ujawniane osobom trzecimprzekazane.

 PRAWA

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Prawa dostępu:

Każda osoba będzie miała prawo do uzyskania od ESPHOUSES potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane, a w takim przypadku ma prawo dostępu do nich.

sprostowania:

Prawo dokażda osoba będzie miała prawo zażądać od ESPHOUSES sprostowania niedokładnych danych, które jej dotyczą.

usunięcia:

Prawo doKażda osoba będzie miała prawo poprosić ESPHOUSES o usunięcie danych osobowych, które jej dotyczą, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane.

Prawa do przenoszenia:

Zainteresowana strona będzie miała prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio z ESPHOUSES innej odpowiedzialnej, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Prawo do ograniczenia traktowania:

W niektórych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku zachowamy je wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.

Prawa sprzeciwu:

Zainteresowana strona będzie miała prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, temu, że dane osobowe jej dotyczące podlegają przetwarzaniu.

Jak skorzystać z powyższych praw?

Zainteresowana strona może skorzystać ze swoich praw, wysyłając pisemny wniosek, z odniesieniem „Ochrona danych”, dołączając kopię swojego dokumentu tożsamości lub dokumentu tożsamości równoważnego z:

OSOBISTE na adres, uprzednio określony, osoby odpowiedzialnej za leczenie lub

rachunek e-mail wyszczególniony powyżej w Kontaktie osoby odpowiedzialnej

Prawo do wycofania udzielonej zgody:

Zainteresowana strona może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych za pomocą listu skierowanego do ESPHOUSES na adres, uprzednio wskazany przez osobę odpowiedzialną za leczenie lub e-mail poprzednio wyszczególniony w Kontaktie Kierownika, z odniesieniem do Ochrony danych, dołączający kopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości, bez cofnięcia zgody na leczenie oparte na zgodzie przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu kontrolnego:

W każdym przypadku zainteresowana strona może, jeśli zrozumie, że doszło do naruszenia jej praw, złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, pod adresem Jorge Juan 6, 28001 Madryt , zadzwoń 901 100 099 oraz na stronie internetowej www.agpd.es

pochodzenia

Źródło danych:

Wszystko podlega dane traktowane przez ESPHOUSES zostały dowolnie poinformowany przezzainteresowanej.

ESPHOUSES zbiera informacje o użytkownikach lub gościach z formularzy elektronicznych na tej lub innych stronach internetowych.

W przypadku włączenia przez użytkownika, w odpowiedniej formie elektronicznej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, danych osobowych odnoszących się do osób innych niż użytkownik, ten ostatni musi przed dołączeniem lub przekazaniem ich dane do ESPHOUSES, informuj te osoby o treści niniejszej Polityki ochrony danych. Użytkownik gwarantuje, że uzyskał uprzednią zgodę tych stron trzecich na przekazanie jego danych osobowych ESPHOUSES.

Nasze biura agencji nieruchomości w Hiszpanii

 • Agencja Nieruchomości w Guardamar del Segura
  Av. Cervantes, 25
  03140 Guardamar del Segura, Alicante
  Tel. +34 966 284 737
 • Agencja Nieruchomości w Altea
  C/ Raspall, 2
  03590 Altea, Alicante
  Tel. +34 966 880 608Prośba o informacje

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.