0


Warunki Korzystania z Serwisu

Dokument ten jest automatycznym tłumaczeniem oryginalnego dokumentu na język hiszpański na stronie https://www.esphouses.es/contacto/condiciones-uso/, dokumentu ważnego z punktu widzenia prawa.

Właściciel strony:

GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL (dalej: ESPHOUSES)
CIF: B54095187
Avda.Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
E-mail: [email protected]
Telefon: + 34 966 284 737

Dostęp i korzystanie naszej witryny przez użytkownika przyjmuje, że akceptuje on w całości i jest zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania. Dlatego użytkownik musi uważnie przeczytać ten dokument w każdym z okazji, w których proponuje się korzystanie z tej witryny, ponieważ niniejsze warunki użytkowania mogą ulec zmianie.

Warunki użytkowania

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z tej witryny w celach niezgodnych z prawem, a także nie prowadzić żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom ESPHOUSES lub osób trzecich. Podobnie użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zniszczenia, wyłączenia lub przeciążenia tej witryny, ani też w żaden sposób uniemożliwić jej normalne użytkowanie i działanie.

Użytkownik jest informowany, że w przypadku naruszenia treści tego dokumentu lub jakichkolwiek innych szczególnych warunków zawartych na tej stronie internetowej, ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do strony internetowej, przyjmując wszelkie środek techniczny niezbędny do tego celu. Podobnie, ESPHOUSES zastrzega sobie możliwość zastosowania takich środków w przypadku, gdy podejrzewa, że ​​użytkownik naruszy którykolwiek z warunków określonych w tym dokumencie.

Na koniec informujemy użytkownika, że ​​ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do decydowania o ciągłości usług świadczonych za pośrednictwem tej strony.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej

Celem tej strony internetowej jest przedstawienie pewnych informacji o nieruchomościach należących do stron trzecich, sprzedawanych przez ESPHOUSES lub w których ESPHOUSES prowadzi pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. W żadnym wypadku nie należy brać pod uwagę oferty sprzedaży, dzierżawy i / lub finansowania ani rekomendacji dla każdego rodzaju transakcji.

Informacje na temat właściwości zawartych na tej stronie mają jedynie charakter opisowy i nie mają charakteru umownego. W przypadku, gdy użytkownik jest zainteresowany dowolną nieruchomością, musi udać się do ESPHOUSES, gdzie może uzyskać informacje o tej nieruchomości, a także przeprowadzić kontrole i uzyskać odpowiednią poradę. W szczególności sytuację dotyczącą własności, opłat i rejestru prawnego należy zweryfikować w odpowiednim rejestrze nieruchomości. Sytuacja w mieście musi zostać zweryfikowana przez odpowiednie administracje publiczne, ponieważ typologia budynku wskazana na tej stronie dla każdej nieruchomości może nie odpowiadać obecnej sytuacji w zakresie rozwoju obszarów miejskich. Ze swojej strony informacje graficzne nie są aktualizowane we wszystkich przypadkach, dlatego każda decyzja o zakupie wymaga wizyty i uprzedniej weryfikacji przez zainteresowaną stronę.

Za pośrednictwem tej strony internetowej nie jest prawnie zakończona żadna operacja zakupu nieruchomości. Rezerwacje, prywatne umowy lub akty sprzedaży zostaną sformalizowane wyłącznie zgodnie z procedurami wskazanymi dla każdej nieruchomości. Z tego samego powodu informacje wymagane przez RD 515/1989 oraz pozostałe obowiązujące przepisy stanowe i regionalne będą dostępne dla potencjalnych interesariuszy w miejscach wskazanych do sformalizowania odpowiedniej umowy, które w tym sensie są również miejscami Ci, którzy podają wszystkie dokładne informacje przed zawarciem umowy i są uznawani za biura sprzedaży do wszystkich celów prawnych.

Własność

intelektualna i przemysłowa Prawa własności intelektualnej i przemysłowej na tej stronie, w tym udostępnianie treści tej strony, prawo sui generis do baz danych, projekt graficzny i interfejs użytkownika tej strony ( wygląd i działanie), podstawowe programy komputerowe (w tym kody źródłowe i obiektowe), a także różne elementy, które składają się na tę stronę internetową (teksty, grafika, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) („Treść”) , odpowiadają ESPHOUSES lub jego licencjodawcom. W odniesieniu do znaków wyróżniających zawartych na tej stronie (znaki towarowe i nazwy handlowe) są one własnością ESPHOUSES lub jej licencjodawców.

Korzystanie z tej strony przez użytkownika nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej na tę stronę, zawartość i / lub charakterystyczne znaki ESPHOUSES. W tym celu, za pomocą tego dokumentu, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone lub za uprzednią zgodą ESPHOUSES, reprodukcja, transformacja, dystrybucja, komunikacja publiczna, dostarczanie, pobieranie i / lub ponowne użycie jest wyraźnie zabronione użytkownikowi z tej witryny, jej zawartości i / lub znaków rozpoznawczych ESPHOUSES.

ESPHOUSES udziela użytkownikom, którzy zaakceptowali warunki, upoważnienia do korzystania z tej witryny, na zasadzie niewyłączności, w globalnym zakresie terytorialnym, w maksymalnym okresie ważności praw własności intelektualnej i przemysłowej określonym w przepisach dotyczy (z wyjątkiem przypadku, gdy dostęp do strony internetowej został zawieszony z uzasadnionego powodu) oraz w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z tej strony zgodnie z niniejszym dokumentem.

ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do przeprojektowania i zmiany jednostronnie, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji tej witryny.

Polityka linków („Linki”)

Aby pomóc Ci znaleźć dodatkowe informacje, możemy uwzględnić różne techniczne łącza techniczne, które pozwalają użytkownikowi na dostęp do innych stron internetowych. W takich przypadkach ESPHOUSES działa jako pośrednik, zgodnie z art. 17 LSSI. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego ustawodawstwa, ESPHOUSES nie będzie ponosić odpowiedzialności za usługi i treści świadczone za pośrednictwem połączonych stron internetowych, chyba że skutecznie wie o nielegalności i nie dezaktywuje łącza z należytą starannością.

W żadnym wypadku istnienie połączonych stron internetowych nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji lub zgodności ESPHOUSES z oświadczeniami, treściami lub usługami świadczonymi za pośrednictwem połączonych stron internetowych. W związku z tym ESPHOUSES nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych stron internetowych, ani za ich warunki użytkowania i politykę prywatności, przy czym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich sprawdzenie i akceptację za każdym razem, gdy uzyskuje do nich dostęp i z nich korzysta.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, jeśli uzyska dostęp do którejkolwiek z powiązanych stron, jego wizyta i użytkowanie odbywa się na własne ryzyko. Powód, dla którego użytkownik musi zachować szczególną ostrożność przy wycenie i wykorzystaniu informacji, treści i usług istniejących na połączonych stronach internetowych.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​na powiązanych stronach znajdują się powiązane, nielegalne, szkodliwe, poniżające, agresywne lub nieodpowiednie treści, może poinformować ESPHOUSES za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected]. Jednakże wspomniany komunikat w żadnym wypadku nie będzie wiązał się z obowiązkiem ESPHOUSES do wycofania odpowiedniego linku i / lub treści, ani nie oznacza koniecznie skutecznej wiedzy ESPHOUSES o nielegalności treści połączonej strony internetowej, do celów przepisów aktualne przepisy.

Przekazywanie informacji o nielegalnych i nieodpowiednich działaniach

W przypadku, gdy użytkownik lub inny użytkownik Internetu był świadomy, że wszelkiego rodzaju informacje lub treści na tej stronie internetowej lub przekazywane za jej pośrednictwem są nielegalne, szkodliwe dla praw osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji prawnej lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwy lub sprzeczny z moralnością, zwyczajami i zwyczajami, możesz skontaktować się z ESPHOUSES, wskazując następujące punkty:dzwoniącego

- dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer numer telefonu i adres e-mail;

- opis faktów ujawniających nielegalny lub nieodpowiedni charakter treści lub informacji, a także konkretny adres, pod którym są dostępne;

- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, takich jak własność intelektualna i przemysłowa, dane właściciela naruszonego prawa muszą zostać dostarczone, gdy jest on osobą inną niż osoba przekazująca informacje. Musi także zawierać tytuł potwierdzający własność naruszonych praw oraz, w stosownych przypadkach, oświadczenie o działaniu w imieniu właściciela, gdy jest on osobą inną niż osoba przekazująca informacje.

Odbiór przez ESPHOUSES komunikacji przewidzianej w niniejszym punkcie nie będzie oznaczać, zgodnie z przepisami LSSI, skutecznej znajomości czynności i / lub treści wskazanych przez dzwoniącego, gdy nie jest to oczywiste ani oczywiste. W każdym przypadku ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania treści, które - choć nie są niezgodne z prawem - są sprzeczne z normami określonymi w niniejszej Informacji prawnej, ważąc w każdym przypadku aktywa prawne będące w konflikcie.

ESPHOUSES odpowiedzialność

Użytkownik musi wiedzieć, że komunikacja za pośrednictwem otwartych sieci jest narażona na wiele zagrożeń, które czynią je niebezpiecznymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich odpowiednich środków technicznych w celu racjonalnego kontrolowania tych zagrożeń, a między innymi za aktualizację systemów wykrywania złośliwego oprogramowania, takich jak wirusy, trojany itp., A także aktualizację odpowiednich poprawek bezpieczeństwa. przeglądarki Aby uzyskać więcej informacji, możesz udać się do dostawcy usług dostępu do Internetu, który może zapewnić odpowiednie rozwiązania dla Twoich potrzeb. Z maksymalnym zakresem dozwolonym przez obowiązujące ustawodawstwo, ESPHOUSES nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku ryzyka nieodłącznie związanego ze stosowanymi środkami, ani za szkody spowodowane przez luki w jego systemach i narzędziach. ESPHOUSES również nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa swoich systemów i chociaż podjął odpowiednie środki bezpieczeństwa, nie można całkowicie wykluczyć istnienia luk, w związku z czym użytkownik musi zachować ostrożność podczas interakcji z tą witryną. ESPHOUSES będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane korzystaniem z tej witryny, gdy szkody te są bezpośrednio spowodowane umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ESPHOUSES i nie doszło do zaniedbania ze strony użytkownika. W szczególności ESPHOUSES nie ponosi odpowiedzialności za:

- Uszkodzenia i wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez sprzęt komputerowy użytkownika przez wirusy, robaki, trojany lub inne szkodliwe elementy.

- Wszelkie szkody i straty powstałe u użytkownika, które powodują awarie lub rozłączenia w sieciach telekomunikacyjnych, które powodują zawieszenie, anulowanie lub przerwanie usługi ze strony internetowej podczas jej świadczenia. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do strony internetowej wymaga usług świadczonych przez strony trzecie poza kontrolą ESPHOUSES (na przykład: operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców dostępu itp.), Których niezawodność, jakość, ciągłość i obsługa nie odpowiada ESPHOUSES, ani nie stanowi części jej odpowiedzialności za zagwarantowanie dostępności usługi.

- Z informacji stron trzecich w przypadkach, w których działa jako dostawca usług pośrednictwa w sensie podanym przez LSSI, z wyjątkiem sytuacji, gdy skuteczna wiedza jest zgodna, a odpowiednie informacje nie zostały wycofane.

Ochrona danych

Aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z tej strony internetowej są regulowane w Polityce prywatności i ochrony danych.

Różne

Zgodnie z art. 3 LSSI prawem obowiązującym w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych przez ESPHOUSES za pośrednictwem tej strony internetowej będą prawa Królestwa Hiszpanii.

W przypadku uznania dowolnego z postanowień zawartych w tym dokumencie za nieważny, zostanie on usunięty lub zastąpiony. W każdym razie wspomniane oświadczenie o nieważności nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień zawartych w tym dokumencie.

Nasze biura agencji nieruchomości w Hiszpanii

 • Agencja Nieruchomości w Guardamar del Segura
  Av. Cervantes, 25
  03140 Guardamar del Segura, Alicante
  Tel. +34 966 284 737
 • Agencja Nieruchomości w Altea
  C/ Raspall, 2
  03590 Altea, Alicante
  Tel. +34 966 880 608Prośba o informacje

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.