Nota prawna

1. Identyfikacja właściciela

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, Użytkownik jest informowany, że właścicielem strony internetowej www.esphouses.pl jest firma GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., a jej dane identyfikacyjne są następujące: 

  • Tożsamość: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
  • NIF: B54095187
  • Adres: Avda. de Cervantes 25 , 03140 Guardamar del Segura (ALACANT)
  • E-mail: [email protected]
  • Dane rejestrowe: spółka jest zarejestrowana w: Registro Mercantil de Alicante Tomo 3024, folio 114, hoja A-97450, inscripción 1a.

2. Dostęp do strony internetowej

Niniejsza nota prawna reguluje dostęp i korzystanie ze strony internetowej przez użytkowników i ma na celu rozpowszechnianie usług podmiotu oraz umożliwienie ogólnego dostępu wszystkim użytkownikom Internetu.

Dostęp i/lub korzystanie ze strony internetowej nadaje użytkownikowi status użytkownika i akceptację, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, każdego z niniejszych warunków ogólnych, a także wszelkich innych warunków szczegółowych, które, w stosownych przypadkach, regulują korzystanie z Portalu lub usług z nim powiązanych.

Użytkownik musi uważnie przeczytać Informację prawną oraz Politykę prywatności i plików cookie, gdy zamierza korzystać ze strony internetowej, ponieważ GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich modyfikacji lub aktualizacji treści i usług, obecnych warunków dostępu i użytkowania oraz, ogólnie, wszystkich elementów projektu i konfiguracji swojej strony internetowej. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków dostępu i użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze strony internetowej i jej zawartości. 

3. Korzystanie z witryny internetowej

Użytkownik zobowiązuje się do starannego korzystania z Witryny, a także z informacji dotyczących jej usług i działalności, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, a także z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, warunkami dostępu i użytkowania oraz wszelkimi innymi warunkami ustanowionymi dla Witryny. 

Ponadto użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek treści w celach lub skutkach niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszym tekście, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić, uczynić bezużytecznymi, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie z treści, innych Użytkowników lub jakiegokolwiek użytkownika Internetu (sprzętu i oprogramowania).

4. Działanie strony internetowej

W przypadku naruszenia warunków Noty Prawnej lub Polityki Prywatności i Plików Cookies, GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia i / lub wyłączenia dostępu do swojej strony internetowej, podejmując wszelkie środki techniczne niezbędne do ich przestrzegania. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., dołoży wszelkich starań, aby utrzymać stronę internetową w dobrym stanie, unikając błędów lub naprawiając je i aktualizując zawartość. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nie gwarantuje jednak dostępności i ciągłości dostępu do strony internetowej ani braku błędów w treści. 

5. Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich informacji lub mechanizmów strony internetowej.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i / lub oprogramowania użytkownika wynikające z dostępu i korzystania ze strony internetowej. Podobnie, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty, które mogą być spowodowane dostępem i/lub wykorzystaniem informacji na Stronie Internetowej, a w szczególności za te, które mogą wystąpić w systemach komputerowych lub te spowodowane przez wirusy i/lub ataki komputerowe, awarie, przerwy, brak lub wady komunikacji i/lub Internetu. 

Użytkownik będzie odpowiedzialny za szkody i/lub straty, które GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. może ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań, którym podlega na mocy niniejszej Informacji prawnej, obowiązujących przepisów i Polityki prywatności i plików cookie. 

6. Polityka dotycząca "linków" (linkowanie i powiązana strona internetowa)

Linkowanie strony internetowej

Osoby trzecie, które zamierzają zamieścić link do niniejszej strony internetowej, muszą przestrzegać obowiązujących przepisów i nie mogą umieszczać treści, które są nieodpowiednie, nielegalne, pornograficzne, zawierające przemoc itp.

W żadnym wypadku GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nie ponosi odpowiedzialności za treść strony internetowej, ani nie promuje, nie gwarantuje, nie nadzoruje ani nie zaleca jej zawartości. 

Jeśli strona internetowa, do której prowadzi link, nie spełnia któregokolwiek z powyższych aspektów, będzie zobowiązana do natychmiastowego usunięcia linku.

Połączona strona internetowa

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które umożliwiają użytkownikowi dostęp. Jednakże GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, do których prowadzą linki, ale obowiązkiem użytkownika będzie zaakceptowanie i sprawdzenie dostępu za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp.

Takie linki lub wzmianki mają cel, który nie oznacza wsparcia, zatwierdzenia, komercjalizacji ani żadnego związku między stroną a osobami lub podmiotami, które są właścicielami stron, na których się znajdują.

7. Własność intelektualna i przemysłowa treści

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. lub jego licencjodawcy są posiadaczami wszelkich praw własności intelektualnej do zawartości strony internetowej, rozumianej jako wszystkie projekty, bazy danych, podstawowe programy komputerowe (w tym kod źródłowy), a także różne elementy składające się na stronę internetową (tekst, grafika, zdjęcia, filmy, kolory itp.), struktura, porządek itp. W odniesieniu do znaków towarowych i nazw handlowych ("znaki odróżniające") są własnością GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. lub licencjodawców. 

Korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Użytkownikowi surowo zabrania się powielania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub w jakikolwiek inny sposób publicznego przekazywania, przekształcania lub modyfikowania treści lub znaków wyróżniających, chyba że jest to autoryzowane przez właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.

8. Reklama

Na Stronie mogą być zamieszczane reklamy lub treści sponsorowane. Reklamodawcy lub sponsorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przesłane do umieszczenia na Stronie są zgodne z przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w każdym przypadku.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub nieprawidłowości, które mogą zawierać treści reklamowe lub sponsorzy.

9. Obowiązujące przepisy prawa

Nota Prawna będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem hiszpańskim.

Do rozstrzygania wszelkich konfliktów, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej, właściwe są odpowiednie sądy lub trybunały zgodnie z przepisami dotyczącymi konsumentów i użytkowników.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej informacji prawnej, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected].