Polityka prywatności i ochrony danych

1. Informacje wstępne

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. uważa, że dane osobowe użytkowników są bardzo ważne. Z tego powodu traktujemy je w sposób poufny i bezpieczny. Zobowiązujemy się do zapewnienia prywatności danych osobowych przez cały czas i nie gromadzenia niepotrzebnych informacji.
Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, nie trzeba się najpierw rejestrować. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza, który znajdziesz na naszej stronie internetowej, o ile zgadzasz się z naszą polityką prywatności, którą musisz zaakceptować, aby zarejestrować swoją wyraźną zgodę na przetwarzanie danych we wskazanych celach.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także zgodnie z ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności.

2. Kto przetwarza dane?

Tożsamość: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
NIP: B54095187
Adres: Avda. de Cervantes, 25 - 03140 Guardamar del Segura (Alicante)

3. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i jak długo?

PRZETWARZANIE DANYCH
CEL I LEGALNOŚĆ
OKRES PRZECHOWYWANIA
Obsługa strony internetowejAby zarządzać prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, a także jej działaniem: dane osobowe będą przetwarzane w zakresie ściśle niezbędnym do zapewnienia i zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji i informacji, przy czym uzasadnioną podstawą jest uzasadniony interes realizowany przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zebrane dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w każdym razie do określenia ewentualnej odpowiedzialności, która może wynikać z tego celu, z uwzględnieniem okresów określonych w odpowiednich przepisach.
Kontakt
W celu udzielenia odpowiedzi na wnioski i/lub zapytania złożone przez użytkownika, przy czym podstawą przetwarzania jest wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia wniosku. W każdym przypadku mogą być przechowywane w celu ustalenia ewentualnych zobowiązań, które mogą wyniknąć z tego celu.
Wysyłanie komunikatów informacyjnych od podmiotu i Newslettera
Subskrypcja wiadomości, promocji i ofert podmiotu, przy czym podstawą przetwarzania jest wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane będą przechowywane tak długo, jak długo trwa subskrypcja Newslettera lub zainteresowana strona korzysta z prawa do sprzeciwu lub usunięcia danych. W każdym przypadku mogą być one przechowywane w celu ustalenia ewentualnych zobowiązań, które mogą wynikać z tego celu.
Zarządzanie pocztą elektroniczną
Celem przetwarzania danych jest udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania, a także zarządzanie relacjami handlowymi i/lub zawodowymi, przy czym podstawą prawną jest stosunek umowny między Administratorem danych a osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zebrane dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w każdym razie do określenia ewentualnej odpowiedzialności, która może wynikać z tego celu, z uwzględnieniem okresów ustalonych w odpowiednich przepisach.
Współpraca z nami
Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia kandydata oraz w ramach procesu selekcji.
Przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione zastosowaniem środków poprzedzających zawarcie umowy na wniosek użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że istnieje obowiązek prawny. W takim przypadku będą one przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku.

4. Komu będą przekazywane dane?

O ile nie podlegamy przepisom, które wymagają od nas przekazywania danych osobowych użytkownika zgodnie z prawem, lub użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim.

5. Czy dokonywane są międzynarodowe transfery danych?

Międzynarodowe transfery danych do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej nie są przeprowadzane.

6. Jakie prawa przysługują użytkownikowi i w jaki sposób może z nich korzystać?

Prawo dostępu

Jako użytkownik możesz poprosić nas o wyjaśnienie, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
Możesz również poprosić nas o informacje na temat celu przetwarzania Twoich danych osobowych, jak długo przechowujemy Twoje dane, jakie prawa przysługują Ci jako użytkownikowi, czy Twoje dane zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, istnienia zautomatyzowanych decyzji lub czy na stronie internetowej występuje profilowanie, między innymi.

Prawo do sprostowania

Jeśli przekazane nam dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia. Skontaktuj się z nami, a my poprawimy dane, o które prosisz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam zweryfikować ich prawidłowość.

Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zamiast usunięcia żąda ograniczenia ich wykorzystywania.

Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń. 

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik może zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli jego dane osobowe. Jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Ponadto użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych, jeśli zmieni zdanie na temat zgody, jeśli wniesie sprzeciw, a nie istnieją uzasadnione powody przetwarzania, jeśli dane są przetwarzane nieprawidłowo, jeśli muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego lub jeśli dane zostały uzyskane w związku z ofertą prawną.

Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane osobowe użytkownika zostały ujawnione, o tym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Jako Użytkownik masz prawo do uzyskania od administratora informacji o tym, kim są ci odbiorcy.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania podanych przez siebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez możliwości uniemożliwienia tego przez nas.

Prawo do sprzeciwu

Jako użytkownik masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wykorzystywaniu przez nas udostępnionych nam danych osobowych.
Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy mieć ważne i uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania, interesy, prawa i wolności użytkownika będą nadrzędne lub przetwarzanie będzie służyć dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody w zakresie ochrony danych

Jako Użytkownik masz prawo do zmiany swojego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych w dowolnym momencie. Zmiana decyzji o wyrażeniu zgody nie będzie miała wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Zautomatyzowane decyzje indywidualne, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia naruszenia, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych stanowi naruszenie RODO.

Gdzie można skorzystać ze swoich praw?

Możesz zażądać wykonania swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]

7. Czy podanie wszystkich informacji wymaganych w formularzach gromadzenia danych jest obowiązkowe?

W odniesieniu do formularzy na Stronie internetowej należy wypełnić te oznaczone jako "wymagane". Niewypełnienie lub częściowe wypełnienie wymaganych danych osobowych może oznaczać, że GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. nie będzie w stanie odpowiedzieć na żądania użytkownika, a tym samym GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie żądanych usług.

Dane osobowe dostarczone przez użytkownika do GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. muszą być aktualne, aby informacje w rejestrach były aktualne i wolne od błędów. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość dostarczonych danych.

8. Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy?

Informujemy, że dbamy o dane osobowe użytkowników i wykorzystujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i usług społeczeństwa informacyjnego.

Wdrożyliśmy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika i zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieuprawnionemu dostępowi zgodnie ze stanem technologii, charakterem przechowywanych danych i ryzykiem, na jakie są one narażone, czy to w wyniku działania człowieka, czy też środowiska fizycznego lub naturalnego, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Ostatnie wydanie: 10/05/2024