Warunki użytkowania

 1. Dane identyfikacyjne

  Właściciel strony internetowej GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. (zwana dalej ESPHOUSES)
  Siedziba Avda. de Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
  CIF B54095187
  Numer telefonu kontaktowego ++ 34 966 284 737
  Adres e-mail [email protected]

  Uzyskując dostęp do naszej witryny internetowej i korzystając z niej, użytkownik w pełni akceptuje i zgadza się na przestrzeganie warunków określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. W związku z tym użytkownik musi uważnie przeczytać ten dokument za każdym razem, gdy zamierza korzystać z tej witryny, ponieważ niniejsze warunki użytkowania mogą ulec zmianie.

 2. Warunki użytkowania

  Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z niniejszej strony internetowej w celach oszukańczych ani nie angażować się w żadne działania, które mogą zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom ESPHOUSES lub osób trzecich. Podobnie, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną lub przeciążenie niniejszej strony internetowej, lub które w jakikolwiek sposób utrudniają jej normalne użytkowanie i działanie.

  Niniejszym informuje się użytkowników, że w przypadku jakiegokolwiek naruszenia treści niniejszego dokumentu lub jakichkolwiek innych szczególnych warunków zawartych na niniejszej stronie internetowej, ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia ich dostępu do strony internetowej, przyjmując wszelkie środki techniczne, które mogą być konieczne do tego celu. Podobnie, ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do podjęcia takich środków w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik narusza którykolwiek z warunków zawartych w niniejszym dokumencie.

  Wreszcie, niniejszym informujemy użytkownika, że ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do decydowania w każdym czasie o ciągłości usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

 3. Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej

  Celem niniejszej strony internetowej jest przedstawienie pewnych informacji na temat nieruchomości będących własnością osób trzecich, sprzedawanych przez ESPHOUSES lub w których ESPHOUSES prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W żadnym wypadku nie należy jej traktować jako oferty sprzedaży, najmu i/lub finansowania lub rekomendacji do przeprowadzenia jakiegokolwiek rodzaju transakcji.

  Informacje o nieruchomościach zawarte na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter opisowy i nie mają charakteru umownego. W przypadku, gdy użytkownik jest zainteresowany jakąkolwiek nieruchomością, powinien skontaktować się z ESPHOUSES, gdzie może uzyskać informacje na temat danej nieruchomości, a ponadto powinien przeprowadzić odpowiednie kontrole i uzyskać odpowiednie porady. W szczególności należy zweryfikować stan własności, obciążenia i ogólny status prawny w odpowiednim rejestrze gruntów. Sytuację urbanistyczną należy zweryfikować za pośrednictwem odpowiednich organów administracji publicznej, biorąc pod uwagę, że typologia budynków wskazana na tej stronie internetowej dla każdej nieruchomości może nie odpowiadać aktualnej sytuacji urbanistycznej tej samej nieruchomości. Informacje graficzne nie są aktualizowane we wszystkich przypadkach, więc każda decyzja o zakupie wymaga wizyty i wcześniejszej weryfikacji przez zainteresowaną stronę.

  Ta strona internetowa nie zawiera prawnie żadnej transakcji zakupu nieruchomości. Rezerwacje, umowy prywatne lub akty sprzedaży będą formalizowane wyłącznie w ramach procedur wskazanych dla każdej nieruchomości. Z tego samego powodu informacje wymagane przez RD 515/1989 oraz pozostałe obowiązujące przepisy stanowe i regionalne będą dostępne dla potencjalnych zainteresowanych stron w miejscach wskazanych do sformalizowania odpowiedniej umowy, które w tym sensie są również miejscami, w których dostarczane są wszystkie niezbędne informacje przed zawarciem umowy i są uważane za biura sprzedaży dla wszystkich celów prawnych.

 4. Własność intelektualna i przemysłowa

  Prawa własności intelektualnej i przemysłowej dotyczące niniejszej Strony Internetowej, w tym układu treści niniejszej Strony Internetowej, prawa sui generis do baz danych, projektu graficznego i interfejsu użytkownika niniejszej Strony Internetowej (look & feel), bazowych programów komputerowych (w tym kodów źródłowych i obiektowych), a także różnych elementów składających się na niniejszą Stronę Internetową (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) ("Treści"), należą do ESPHOUSES lub jej licencjodawców. W odniesieniu do znaków wyróżniających zawartych na niniejszej Stronie Internetowej (znaki towarowe i nazwy handlowe), są one własnością ESPHOUSES lub jej licencjodawców.

  Korzystanie z niniejszej strony internetowej przez użytkownika nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej do niniejszej strony internetowej, jej zawartości i/lub znaków wyróżniających ESPHOUSES. W związku z tym, za pośrednictwem niniejszego dokumentu, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone lub za uprzednią zgodą ESPHOUSES, użytkownikowi wyraźnie zabrania się powielania, przekształcania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, udostępniania, wyodrębniania i/lub ponownego wykorzystywania niniejszej strony internetowej, jej zawartości i/lub znaków wyróżniających ESPHOUSES.

  ESPHOUSES udziela użytkownikom, którzy zaakceptowali warunki, upoważnienia do korzystania z niniejszej strony internetowej, na zasadzie niewyłączności, w ogólnoświatowym zakresie terytorialnym, przez maksymalny okres ważności praw własności intelektualnej i przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (z wyjątkiem przypadku, gdy dostęp do strony internetowej zostanie zawieszony z uzasadnionych powodów) oraz w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z niniejszej strony internetowej zgodnie z niniejszym dokumentem.

  ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do jednostronnego przeprojektowania i zmiany prezentacji i konfiguracji niniejszej Strony Internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

  Polityka odnośników

  Aby pomóc użytkownikowi w znalezieniu dodatkowych informacji, możemy zamieścić różne techniczne urządzenia linkujące, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych. W takich przypadkach ESPHOUSES działa jako usługodawca pośredniczący, zgodnie z postanowieniami artykułu 17 LSSI. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego prawa, ESPHOUSES nie ponosi odpowiedzialności za usługi i treści udostępniane za pośrednictwem stron internetowych, do których prowadzą łącza, chyba że posiada faktyczną wiedzę o bezprawności i nie dezaktywował łącza z należytą starannością.

  W żadnym wypadku istnienie powiązanych stron internetowych nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji lub zgodności ESPHOUSES z oświadczeniami, treściami lub usługami świadczonymi za pośrednictwem powiązanych stron internetowych. W związku z tym ESPHOUSES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść powiązanych stron internetowych, ani za ich warunki użytkowania i politykę prywatności, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie i zaakceptowanie ich za każdym razem, gdy uzyskuje do nich dostęp i z nich korzysta.

  Jeśli użytkownik uzyska dostęp do którejkolwiek z połączonych stron internetowych, odwiedza je i korzysta z nich na własne ryzyko. Z tego powodu użytkownik musi zachować szczególną ostrożność podczas oceny i korzystania z informacji, treści i usług dostępnych na połączonych stronach internetowych.

  W przypadku, gdy użytkownik uzna, że na stronach, do których prowadzą linki, znajdują się treści nielegalne, szkodliwe, oczerniające, zawierające przemoc lub nieodpowiednie, może poinformować o tym ESPHOUSES, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: [email protected]. Niemniej jednak, w żadnym wypadku takie powiadomienie nie pociąga za sobą obowiązku ze strony ESPHOUSES do usunięcia odpowiedniego linku i/lub treści, ani nie musi oznaczać faktycznej wiedzy ESPHOUSES o bezprawności treści powiązanej strony internetowej, w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 5. Powiadomienie o działaniach o charakterze nielegalnym i niewłaściwym

  W przypadku, gdy użytkownik lub jakikolwiek inny użytkownik Internetu dowie się, że jakakolwiek informacja lub treść niniejszej strony internetowej lub udostępniona za jej pośrednictwem jest nielegalna, szkodliwa dla praw osób trzecich, sprzeczna z ustaleniami niniejszej Informacji prawnej lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwa lub sprzeczna z moralnością, zwyczajami i użytkowaniem, może skontaktować się z ESPHOUSES, wskazując, co następuje:

  • dane osobowe komunikującej się strony: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • opis faktów, które ujawniają nielegalny lub niewłaściwy charakter treści lub informacji, a także konkretny adres, pod którym są one dostępne;
  • w przypadku naruszenia praw osób trzecich, takich jak prawa własności intelektualnej i przemysłowej, należy podać dane właściciela naruszonego prawa, jeśli jest to osoba inna niż strona przekazująca. Podobnie, należy podać tytuł akredytujący własność naruszonych praw oraz, w stosownych przypadkach, reprezentację do działania w imieniu właściciela, gdy jest to osoba inna niż strona komunikująca się.

  Otrzymanie przez ESPHOUSES komunikacji przewidzianej w niniejszej klauzuli nie oznacza, zgodnie z postanowieniami LSSI, faktycznej wiedzy o działaniach i/lub treściach wskazanych przez stronę komunikującą, jeżeli nie jest to oczywiste lub oczywiste. W każdym przypadku ESPHOUSES zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania treści, które, choć nie są nielegalne, są sprzeczne z przepisami ustanowionymi w niniejszej Informacji Prawnej, rozważając w każdym przypadku sprzeczne aktywa prawne.

 6. Odpowiedzialność ESPHOUSES

  Użytkownik powinien być świadomy, że komunikacja za pośrednictwem otwartych sieci jest narażona na wiele zagrożeń, które czynią ją niebezpieczną. Obowiązkiem użytkownika jest przyjęcie wszystkich odpowiednich środków technicznych w celu rozsądnej kontroli tych zagrożeń, a między innymi posiadanie aktualnych systemów wykrywania złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, trojany itp. oraz aktualizowanie poprawek bezpieczeństwa odpowiednich przeglądarek. Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z dostawcą usług internetowych, który może dostarczyć rozwiązania spełniające potrzeby użytkownika. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ESPHOUSES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku ryzyka nieodłącznie związanego z używanym medium, ani za szkody spowodowane lukami w zabezpieczeniach jego systemów i narzędzi. ESPHOUSES nie gwarantuje również całkowitego bezpieczeństwa swoich systemów i chociaż zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa, nie można całkowicie wykluczyć istnienia luk w zabezpieczeniach, w związku z czym użytkownik musi zachować ostrożność podczas interakcji z niniejszą stroną internetową. ESPHOUSES ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej wyłącznie w przypadku, gdy szkody te są bezpośrednio spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem ESPHOUSES i nie doszło do zaniedbania ze strony użytkownika. W szczególności ESPHOUSES nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone sprzętowi komputerowemu użytkownika przez wirusy, robaki, trojany lub jakiekolwiek inne szkodliwe elementy.
   - Szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone użytkownikowi w wyniku usterek lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych, które prowadzą do zawieszenia, anulowania lub przerwania usługi niniejszej Strony Internetowej w trakcie jej świadczenia. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do strony internetowej wymaga usług świadczonych przez osoby trzecie pozostające poza kontrolą ESPHOUSES (na przykład: operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług dostępu itp.
  • Informacji stron trzecich w przypadkach, w których działa jako dostawca usług pośrednictwa w rozumieniu LSSI, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje faktyczna wiedza, a odpowiednie informacje nie zostały wycofane.
 7. Ochrona danych

  Aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z tej strony internetowej są regulowane w dokumencie Polityka prywatności i ochrony danych (link poniżej).

 8. Różne

  Zgodnie z art. 3 LSSI, prawem właściwym dla usług społeczeństwa informacyjnego świadczonych przez ESPHOUSES za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest prawo Królestwa Hiszpanii.

  W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie zostanie uznane za nieważne, takie postanowienia zostaną wycofane lub zastąpione. W każdym przypadku takie stwierdzenie nieważności nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.